Sidor

fredag 10 februari 2012

Läkarlegitimation är inte en rättighet

Den nya patientsäkerhetslagen (som jag bland annat skrev om här) skulle göra det lättare att dra in en läkarlegitimation, och på så vis få bort olämpliga yrkesutövare från vården. Även om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) inte längre tar emot patientklagomål så är det fortfarande de som beslutar om indragning av legitimation. För att kunna göra det krävs det dock att Socialstyrelsen anmäler yrkesutövare till HSAN. Nu visar dock Dagens Nyheters granskning att Socialstyrelsen har för mycket att göra för att hinna stoppa olämpliga läkare. Antalet anmälningar Socialstyrelsen skickade till HSAN sjönk från 75 år 2010 till 27 år 2011.

När man läser HSANs årsredovisning framgår det att totalt 19 yrkeslegitimationer har återkallats under 2010. Under 2010 gällde fortfarande LYHS* och legitimation kunde återkallas på följande åtta olika grunder:
  1. Grov oskicklighet (i praktiken så gott som uteslutande missbruk av förskrivningsrätten eller tandläkare som gör sig skyldiga till omfattande felbehandlingar) eller uppenbar olämplighet (i praktiken brottslighet utanför tjänsteutövningen).
  2. Sjukdom eller liknande omständighet (liknande omständigheter avser i praktiken framför allt missbruk).
  3. På egen begäran.
  4. Vid ny oskicklighet under pågående prövotid.
  5. Om en "ursprungslegitimation" har återkallats. 
  6. Om yrkesutövaren förelagts att låta sig läkarundersökas och inte följer föreläggandet.
  7. En kombination av 1 och 2
  8. En kombination av 1, 2 och 4. 

Av de 19 återkallade legitimationerna är 10 läkarlegitimationer. Det innebär att 10 av drygt 30 000 yrkesverksamma läkare har bedömts vara så olämpliga att utöva sitt yrke att legitimationen dragits in. Jag tycker faktiskt att det låter som en orimligt låg siffra. 

Som yrkesverksam inom sjukvården måste man tillåtas att göra fel. Jag har själv arbetat inom vården och vet hur lätt det är att rutiner brister. Både organisationen och de enskilda yrkesutövaren ska självfallet sträva efter att undvika fel, men alla gör misstag och det måste man få göra. Även om man jobbar med människor.  Däremot är en yrkeslegitimation faktiskt ingen rättighet. Att man tagit sig igenom läkar- eller sjuksköterskeutbildningen och fått sin legitimation är ingen garant för att man för alltid kommer att ha den kvar. Jämför med körkort: du övningskör och får efter genomgångna prov ditt körkort, men gör du ett tillräckligt allvarligt fel i trafiken så blir du faktiskt av med din rätt att köra bil. För att få tillbaka ditt körkort måste du på nytt kunna visa att du faktiskt behärskar att på ett säkert sätt framföra ett fordon. En olämplig läkare eller sjuksköterska kan göra minst lika mycket skada som en olämplig bilförare. 

När jag och Sofia har arbetade med boken Slutstation rättpsyk stötte vi på vård som fullständigt saknade stöd i lag. Ett antal läkare på en specifik klinik har upprepade gånger visat att de inte är kapabla att tillämpa lagen om psykiatrisk tvångsvård. Detta trots att de är psykiatriker och arbetar på en klinik som uteslutande vårdar patienter med tvång. Flera av läkarna har tilldelats en (eller flera) varningar, men de har ingen betydelse för deras rätt att utöva yrket. Åklagarmyndigheten lade ner förundersökning om brott efter att han konstaterat att läkarna visserligen inte följt lagen, men han ansåg varken att han kunde styrka uppsåt eller grav oaktsamhet. Och jag upprepar, det handlar alltså om psykiatriker som arbetar på en klinik som uteslutande vårdar patienter med tvång, som uppvisat oförmåga att tillämpa lagen om psykiatrisk tvångsvård. Om det inte är grav oaktsamhet att inte korrekt och rättssäkert kunna tillämpa en mycket central lag med omedelbar betydelse för sin yrkesutövning så undrar jag var grav oaktsamhet innebär. 

Samtliga anmälda och varnade läkare är fortfarande yrkesverksamma som just läkare, och när jag läser de åtta grunderna ovan försår jag varför. Att de under flera års tid handlat i strid mot den lag enligt vilka de vårdar sina patienter passar inte in på någon av de åtta punkterna. Det är inte en tillräckligt stor förseelse för att förlora sin läkarlegitimation.

/ Thérèse
P.S. Däremot borde den här psykiaterns legitimation ligga risigt till om han döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Det torde kunna falla under punkt 1. Mer om den åtalade läkaren . 
Dagens Nyheters granskning av Socialstyrelsens klagomålshantering härhär och Sveriges radios kommentar här

* Lagen och yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens ansvarsområde

Inga kommentarer: