Sidor

torsdag 21 augusti 2014

Psykiatripolitik: Folkpartiet

Inför valet 2014 har jag mailat ut fyra frågor om psykiatripolitik till samtliga riksdagspartier plus Feministiskt initiativ och Piratpartiet. Svaren på mina frågor kommer att publiceras här och på min facebooksida i samma ordning som partierna mailar sina svar till mig. För mer utförlig bakgrund till detta blogginlägg, samt för att se frågorna jag ställde: klicka här

***

1. Hur vill ni förbättra den psykiatriska vården?
Framförallt vill vi ha mer nationell samordning och styrning av vården för att på så sätt öka likvärdigheten och tillgängligheten i hela landet. Den som har en psykisk sjukdom har samma rätt till bot och lindring som den människa som lider av fysisk sjukdom och smärta. Men detta är ännu inte självklart inom vården. Det krävs bättre tillgänglighet, högre kompetens och patientsäkerhet, fler evidensbaserade behandlingsmetoder, bättre bemötande och vårdmiljö, och inte minst förändrade attityder till psykisk sjukdom – både inom och utanför sjukvården. Rätt att välja var du vill ha vård och behandling är viktigt för den som lider av psykisk sjukdom, och som därför ofta har svårt att hävda sin rätt till god vård.

Vi anser också att patientsäkerhetslagen bör ändras så att den skyddar psykiskt sköra människor mot behandlingsmetoder som saknar vetenskaplig grund och som utövas av personer som inte har hälso- och sjukvårdens legitimationsyrken. Därför vill vi att all behandling av psykisk ohälsa ska omfattas av patientsäkerhetslagen. Det behöver också bli lättare att komma i kontakt med psykiatrin.

Du kan läsa mer om Folkpartiets politik för psykiatrin här: http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/psykiatri/

2. Vilka åtgärder anser ni är viktigast för att öka den psykiska hälsan?
Det viktigaste är tidiga och riktade insatser som vilar på vetenskaplig grund. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att samordna kunskapsstyrningen inom psykiatriområdet och regeringen fortsätter därtill tillsammans med SKL satsningen på stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad problematik. Vi vill att psykisk hälsa ska vara ett uttalat folkhälsomål.

3. Patienter med självskadebeteende är relativt ofta omskrivna i media, delvis på grund av att det saknas goda behandlingsformer för dem. Hur vill ni förbättra vården för patienter med självskadebeteende?
Det är viktigt att arbeta förebyggande för att förhindra att en psykiskt skör individ går så lång som att skada sig själv. De som har ett självskadebeteende måste ges en vård som vilar på vetenskaplig grund och av personal med hög kompetens. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta ställning till om kompetensmål för fort- och vidareutbildning för psykologer inom området psykisk ohälsa kan förstärka kompetensen och underlätta kompetensförsörjning av psykologer.

Folkpartiet och Alliansregeringen anser att situation för personer med psykisk ohälsa behöver uppmärksammas särskilt och har därför valt att prioritera insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa och att förbättra vården och omsorgen för dessa personer. Regeringen avsätter cirka 870 miljoner kronor per år för insatser inom området psykisk ohälsa inom ramen för satsningen PRIO. Satsningen fokuserar under perioden 2012-2016 på barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Ett delprojekt i den satsningen handlar just om att utveckla vården för unga med självskadebeteende.

4. Vad skriver ni om psykiatrin i ert partiprogram? Tacksam för länk till eller anvisning om var i partiprogrammet ni behandlar psykiatrin!
Länk till Folkpartiets partiprogram hittar du här: http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_22188/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Vi skriver en del om psykiatrin i partiprogrammet, och även om psykisk ohälsa. Nedan finner du ett par utdrag.

3.3.3 Hälso- och sjukvård
”Vård, behandling och rehabilitering av fysiska och psykiska sjukdomar ska ges på vetenskaplig grund. Personal i legitimationsyrken ska alltid arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kunskap om alternativmedicin måste finnas för att kunna bedöma eventuell inverkan på den medicinska behandlingen.”

”Rätten till vård och behandling är lika självklar för både fysiska och psykiska sjukdomar. Psykisk hälsa ska vara ett uttalat folkhälsomål. Även all behandling av psykisk ohälsa ska omfattas av patientsäkerhetslagen.”

3.3.6 Funktionsnedsättning
”En sysselsättningsgaranti ska finnas för alla med en psykisk eller rörelserelaterad funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service (LSS). Tillgången till gruppbostäder och andra anpassade boenden för den som omfattas av LSS behöver förbättras.”

Patrik Lind, Politisk sekreterare FP är den som har besvarat frågorna

Inga kommentarer: