Sidor

söndag 10 augusti 2014

Psykiatripolitik: Kristdemokraterna

Inför valet 2014 har jag mailat ut fyra frågor om psykiatripolitik till samtliga riksdagspartier plus Feministiskt initiativ och Piratpartiet. Svaren på mina frågor kommer att publiceras här och på min facebooksida i samma ordning som partierna mailar sina svar till mig. För mer utförlig bakgrund till detta blogginlägg, samt för att se frågorna jag ställde: klicka här.

***

1.  Hur vill ni förbättra den psykiatriska vården?
Kristdemokraterna prioriterar att förebygga ohälsa och att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. Under vår tid i regeringen har vi permanentat en satsning på psykiatrin. Vården ska vara jämlik, kunskapsbaserad, säker, av god kvalitet och tillgänglig. Det är väldigt viktigt att vårdens ges utifrån individens behov och att det finns möjlighet till delaktighet och inflytande.


2.  Vilka åtgärder anser ni är viktigast för att öka den psykiska hälsan?
Det är jätteviktigt att redan i ett tidigt skede fånga människor som mår dåligt. En viktig del i detta är att bryta det stigma som finns kring psykisk ohälsa; 3/4 av alla svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa, sin egen eller anhörigs. Vi måste våga prata om hur vi mår.


3.  Patienter med självskadebeteende är relativt ofta omskrivna i media, delvis på grund av att det saknas goda behandlingsformer för dem. Hur vill ni förbättra vården för patienter med självskadebeteende?
Det är landstingen som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Men vi har lyft denna problematik under vår tid i regeringsställning. Regeringen finansierar ett nationellt självskadeprojekt som bland annat prövar nya behandlingar, utbildar personal och arbetar fram underlag för regionala vårdprogram utifrån kunskapsöversikter. Inom ramen för projektet tas ett underlag fram som kan ligga till grund för fortsatta ställningstaganden kring hur de mest specialiserade insatserna till de svårast sjuka patienterna ska utformas och organiseras. 


4. Vad skriver ni om psykiatrin i ert partiprogram? Tacksam för länk till eller anvisning om var i partiprogrammet ni behandlar psykiatrin!
Andelen personer som upplever psykiska besvär ökar samtidigt som andelen som lider av allvarlig psykisk sjukdom i stort sett är oförändrad. Psykiatrin är ett område där tidiga åtgärder är av avgörande betydelse. Psykisk funktionsnedsättning och sjukdom måste få lika hög prioritet som kroppsliga sjukdomar inom sjukvården. Sysselsättning och meningsfull vardaglig aktivitet är liksom lämpliga boendeformer en förutsättning för rehabilitering och ett liv i delaktighet och gemenskap. Vi vill införa en värdighetsgaranti för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stor medicinsk och psykologisk kompetens ska finnas i primärvården, elevhälsovården och i äldreomsorgen. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin måste fortsatt kortas, och insatserna mot och behandlingen av självskadebeteende förstärkas (https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Korta-Svar-AO/#P)

Inger Strömbom är den som har besvarat frågorna. 

Inga kommentarer: