Sidor

fredag 29 augusti 2014

Psykiatripolitik: Socialdemokraterna

Inför valet 2014 har jag mailat ut fyra frågor om psykiatripolitik till samtliga riksdagspartier plus Feministiskt initiativ och Piratpartiet. Svaren på mina frågor kommer att publiceras här och på min facebooksida i samma ordning som partierna mailar sina svar till mig. För mer utförlig bakgrund till detta blogginlägg, samt för att se frågorna jag ställde: klicka här

***
Varje människa som är sjuk har rätt till god vård, omsorg och behandling. Ambitionerna för psykiatrin måste höjas. Socialdemokraterna vill se en nationell handlingsplan för att förbättra psykiatrin i Sverige. Det behövs ökade insatser i varje kommun för barn och unga som mår dåligt. 

Få länder kan som Sverige stoltsera med en gemensamt finansierad sjukvård i utvecklingens framkant. Men något håller på att gå sönder. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Psykisk ohälsa ökar och är också ett växande problem bland många ungdomar, särskilt unga kvinnor. Dagens vårdutbud räcker inte till.

· Den psykiska ohälsan står för 40 procent av alla sjukskrivningar och merparten av de ökande sjuktalen.
· Sverige har minst antal vårdplatser inom psykiatrin i hela Norden. Det finns patienter som behöver slutenvård men som idag inte får det, eller skrivs ut för tidigt.
· Det finns stora brister när det gäller psykiskt sjukas och funktionsnedsattas möjlighet till vård, omsorg, boende, rehabilitering och sysselsättning.

Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Att förbättra vård och omsorg för dem som har ett psykiskt funktionshinder eller drabbats av psykisk ohälsa tillhör en av vårdens viktigaste uppdrag. Socialdemokraterna vill att det upprättas en långsiktig nationell handlingsplan för en ambitionshöjning av psykiatrin. Planen ska ha ett 10-årigt perspektiv och innehålla mål på kort och lång sikt som kan följas upp och utvärderas.

På sikt behövs det fler psykiatriker och bättre kompetens om psykisk ohälsa i primärvården. Fler platser behövs där man kan få hjälp under kortare perioder och tillräckligt med vårdplatser inom rättspsykiatrisk vård, tvångsvård och frivillig vård. Samverkan behöver förbättras mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningarna.

Vi socialdemokrater vill:

· upprätta en långsiktig nationell handlingsplan för en ambitionshöjning av psykiatrin
· genomföra en översyn görs av antalet vårdplatser, skapa fler mellanvårdsformer och öka resurserna till forskning och kompetensutveckling
· systematiskt bygga upp kompetensen om psykisk ohälsa i primärvården. Många som lider av psykisk ohälsa skulle kunna få hjälp om primärvården hade kompetens och resurser att behandla mindre svåra depressioner, ångesttillstånd, ätstörningar o dyl.
· att det ska finnas samverkansmodeller i varje kommun för barn och ungdomar med problem (samverkan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagning). Lösningarna kan anpassas efter lokala förhållanden och se olika ut
· ge snabbare och enklare stöd till psykiskt sjuka, bättre tillvarata brukarnas erfarenheter och ge bättre individuellt stöd så att psykiskt sjuka kan delta i arbetslivet
· ordna fler jobb till personer med psykiska funktionshinder.

/ Mailet som skickades till mig från Socialdemokraterna var inte underskrivet med namn

Inga kommentarer: